Статут закладу дошкільної освіти

                                                                          

                                                                     

       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

       Рішення міської ради

        05.08.2020  № 2431

 

 

СТАТУТ

Херсонського закладу дошкільної освіти №23

Херсонської міської ради

 

 

 

                   м. Херсон

                      2020 рік

 

1.1. Херсонський  заклад  дошкільної  освіти № 23  Херсонської   міської   ради   (далі – ЗДО №23) є правонаступником Херсонського ясел - садка №23 Херсонської міської ради, створеного на підставі рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 30.12.1963 №1513.

Повне найменування: Херсонський заклад дошкільної освіти №23 Херсонської міської ради.

Скорочене найменування: ЗДО №23.

Тип закладу: загального розвитку.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.2. Місцезнаходження   закладу    освіти:    УКРАЇНА,   ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 73000,  МІСТО  ХЕРСОН,  ПРОСПЕКТ  УШАКОВА, 58 - А.

1.3. Засновником ЗДО №23 є Херсонська міська рада (далі – Засновник). Засновник делегує окремі функції уповноваженому ним органу – управлінню освіти Херсонської міської ради.

1.4. ЗДО   №23     підпорядкований    і    підзвітний   управлінню   освіти Херсонської  міської  ради.

1.5. ЗДО  №23   є   неприбутковою   організацією.  Утримується згідно з чинним законодавством України.

1.6. ЗДО №23    у   своїй   діяльності   керується   Конституцією   України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Херсонської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими чинними нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.7. ЗДО №23  є  юридичною  особою  публічного  права,  має  рахунки  в органах Державного казначейства, печатку, штампи, бланки встановленого зразка зі своїм найменуванням.

1.8. На  базі  ЗДО №23,  за  бажання  батьків,  може  функціонувати  Центр розвитку дитини для дітей дошкільного віку, які відвідують інші заклади дошкільної освіти чи виховуються вдома.

         1.9. ЗДО №23   здійснює   діяльність   на    підставі    ліцензії    на   право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої в установленому чинним законодавством України порядку.

         1.10. ЗДО №23 може обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти або мати самостійний баланс відповідно до чинного законодавства України. Штатний розпис встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

1.11. Метою роботи ЗДО №23 є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.

1.12. Мовою освітнього процесу в ЗДО №23 є державна мова України.

1.13. Головними завданнями ЗДО №23 є:

– реалізація державної політики в сфері дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх нахилів, здібностей,  індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

– забезпечення  ранньої  соціальної  адаптації  дітей   до  умов  закладу дошкільної  освіти  та  готовності  до  шкільного  навчання;

– організація комплексної педагогічної, методичної та консультаційної допомоги  сім’ям,  залучення  батьків  до  освітнього  процесу;

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання  у  дітей  любові  до  України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування  особистості  дитини,  розвиток  її  творчих  здібностей, набуття  нею  соціального  досвіду;

– морально-соціальний  розвиток  дитини  з  перших  років  її  життя;

– здійснення  інклюзивної  освіти  (за потреби батьків);

– раціональне   використання  в   освітньому   процесі   інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання  та  розвитку  дітей  раннього  та  дошкільного  віку;

– провадження  експериментальної  та  інноваційної  діяльності;

– взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей.

 

ІІ. Організація освітнього процесу в ЗДО №23

 

2.1. ЗДО №23  несе  відповідальність  перед  територіальною  громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою та має наступні повноваження:

– задовольняє  потреби  громадян   відповідної   території  у  здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

– дотримує  права  дитини  у  сфері  дошкільної  освіти;

– забезпечує  рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту,  рівня  і  обсягу;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до чинного законодавства України;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє    збереженню  та    зміцненню    здоров’я,   розумовому, психологічному   і   фізичному  розвитку  дітей;

– поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

– планує  свою  діяльність  та  формує  стратегію  розвитку;

– дотримується фінансової дисципліни та зберігає  матеріально-технічну базу;

– дотримується державних стандартів освіти, договірних зобов’язань з іншими  суб’єктами освітньої,  виробничої,  наукової  діяльності;

– оприлюднює на вебсайті закладу інформацію про діяльність ЗДО №23 (відповідно  до  статті  30  Закону  України  «Про освіту»);

– здійснює інші повноваження  відповідно до Статуту.

2.2. Навчальний  рік у ЗДО №23 починається  01  вересня  і закінчується 31 травня наступного року,  а  оздоровчий період – із 01 червня до 31 серпня.

2.3. ЗДО №23  здійснює  діяльність  відповідно  до   річного   плану,  який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

2.4. План   роботи   ЗДО   №23   схвалюється    педагогічною    радою  та затверджується   директором   закладу   освіти.

2.5. Зміст   дошкільної     освіти     визначається    Базовим   компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

2.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної  освіти,  визначається  освітньою  програмою  закладу.

2.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.8. Освітня   програма   –  це   єдиний   комплекс   освітніх  компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим  компонентом  дошкільної  освіти.

2.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ЗДО №23.

2.10. Авторські навчальні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

2.11. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згоди та за рахунок коштів батьків дитини або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти, у межах гранично допустимого  навантаження  дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із ЗДО №23.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках освітньої програми, за якою працює ЗДО №23.

2.12. ЗДО №23  для  здійснення  освітнього  процесу має право обирати чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених у встановленому порядку Міністерством освіти і науки України.

2.13. В   ЗДО   № 23   може    функціонувати    Центр   розвитку   дитини. Основною метою діяльності Центру розвитку дитини є забезпечення: всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, ранньої соціальної адаптації до умов закладу дошкільної освіти та готовності до шкільного навчання, провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

2.14. Освітній   процес у Центрі розвитку дитини може здійснюватися за такими напрямами: логіко-математичний, мовленнєвий, художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий,  музичний.

2.15. У  Центрі  розвитку  дитини  можуть  функціонувати  такі  групи:

– соціальної адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти;

– підготовки до шкільного навчання;

– художньо-естетичного,  мовленнєвого, гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, логіко-математичного,  музичного спрямування;

У Центрі може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей віком від чотирьох до шести (семи) років, а також консультаційних центрів для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.

 

ІІІ. Організація роботи ЗДО №23

 

3.1. ЗДО №23 розрахований на  94  місця.

3.2. Групи у ЗДО №23 комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності.

3.3. За  бажання  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  у  ЗДО  №23  може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні тощо.

У ЗДО №23 можуть функціонувати чергові групи в ранкові, вечірні години.

3.4. Переведення   дітей   з   однієї  вікової  групи  до  іншої,  формування новостворених  груп  здійснюється  наприкінці  оздоровчого  періоду (серпень).

3.5. У ЗДО №23  функціонують  групи із денним режимом перебування:

– групи раннього віку;

– групи дошкільного віку;

– різновікові групи.

3.6. За  потреби,  можуть  утворюватися  інклюзивні  групи  для  дітей  з особливими освітніми потребами. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами або осіб, які їх замінюють, така група утворюється в обов’язковому порядку.

3.7. До ЗДО №23 зараховуються діти відповідно до списків , сформованих загальною міською електронною реєстрацією  дітей до дошкільних навчальних закладів м. Херсона, затвердженою  Херсонською міською радою. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється директором упродовж календарного року на підставі: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, реєстраційної картки дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки про епідеміологічне оточення, документа для встановлення пільги на батьківську плату за харчування дитини (за потреби).

3.8. За дитиною зберігається  місце у ЗДО №23 у разі:

– її хвороби, карантину;

– санаторно-курортного лікування, реабілітації;

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

– у літній оздоровчий період (75 днів).

3.9. Відрахування  дітей із ЗДО №23  може здійснюватися:

– за бажання батьків  або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

– у разі  несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини впродовж 2-х місяців.

3.10. Адміністрація ЗДО №23 письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не пізніш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини із ЗДО №23.

3.11. Режим роботи ЗДО №23 встановлюється Засновником  відповідно до чинного законодавства України.

3.12. ЗДО №23 працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні  дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного   року.

3.13. Щоденний  графік  роботи  закладу  дошкільної  освіти:  з  07.00  до 17.30. Чергова група  функціонує з 07.00 до 19.00.

3.14. У ЗДО №23 діє пропускний режим. Наказом директора затверджено Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ЗДО №23.

 

IV. Організація харчування

 

4.1. Організація  харчування  в  ЗДО  №23  здійснюється  відповідно  до чинного  законодавства  України.

4.2. ЗДО №23 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їхнього нормального зростання і розвитку, відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого  Міністерством охорони здоров’я України.

4.3. Режим   харчування   залежить   від   режиму   роботи   ЗДО № 23  і затверджується  керівником  закладу.

Відповідальність за організацію харчування дітей у ЗДО №23  покладається  на Засновника  та керівника ЗДО № 23.

4.4. Контроль і нагляд за якістю харчування у ЗДО №23 покладаються на Засновника, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти міської ради.

4.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного  працівника та директора     ЗДО №23.

4.6. Пільгові умови оплати харчування для категорії дітей, які потребують соціальної підтримки, надаються згідно з вимогами  чинного законодавства України та за рішенням органу місцевого самоврядування, за рахунок коштів міського бюджету.

4.7. Батьки  або  особи, які  їх  замінюють, вносять  плату за харчування дітей у  розмірах, визначених органом місцевого самоврядування.

 

V. Охорона життя та здоров’я дітей

 

5.1. Медичне обслуговування дітей ЗДО №23 здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входить до штату закладу дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.2. До основних обов’язків медичних працівників ЗДО №23 належать:

– організація і проведення медичних оглядів, моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– здійснення   контролю  за   організацією   та   якістю  харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

– медичний   контроль   за   виконанням   санітарно-гігієнічного   та протиепідемічного режиму;

– проведення  санітарно-просвітницької  роботи  з дітьми,  батьками або особами,  які  їх  замінюють,  та  працівниками  закладу.

5.3. Контроль за охороною життя та зміцненням здоров’я вихованців у          ЗДО №23 здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VІ. Учасники освітнього процесу

 

6.1. Учасниками освітнього процесу в ЗДО №23 є:

– діти дошкільного віку;

– педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів інклюзивних груп, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм  гурткової  роботи та інші спеціалісти;

– помічники вихователів;

– медичний працівник;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– асистенти дитини  для  дітей  з  особливими  освітніми  потребами.

6.2. Права і обов’язки дитини, визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а  також  угодою  між  ЗДО №23 і батьками.

6.3. Кожна   дитина,   що   виховується   в  ЗДО  №23,   має   гарантоване державою  право  на:

– безоплатну  дошкільну  освіту;

– безпечні  та  не  шкідливі  для  здоров’я  умови  утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування;

– захист  від  будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий  спосіб  життя;

– якісне  навчання  за  державними  та  авторськими  програмами.

6.4. Права  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють:

– обирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і  бути   обраним   до   органів   громадського    самоврядування  ЗДО №23;

– звертатися  до адміністрації закладу, відповідних органів управління освітою  з  питань  розвитку,  виховання  і  навчання  своїх  дітей;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЗДО №23;

– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

– заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів про роботу ЗДО №23;

– вимагати  уважного  і  дбайливого  ставлення  персоналу  закладу до особистості дитини, охорони її життя і здоров’я  у  ЗДО  №23;

– завчасно  отримувати  інформацію  про  всі  заплановані  у  закладі дошкільної освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та давати  згоду  на  участь  у  них  дитини;

– отримувати інформацію про діяльність ЗДО №23, результати навчання дітей, законними представниками яких вони є, і результати оцінювання якості освіти у ЗДО №23 та його освітньої діяльності.

6.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати  у  дітей  любов  до  України,  повагу  до  національних, історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– настановленням  і  особистим   прикладом   утверджувати   повагу  до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму,  гуманізму,  толерантності,  працелюбства;

– дотримуватись установчих документів, Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №23, а також умов договорів про спільну діяльність між     ЗДО №23  та батьками та про надання додаткових освітніх послуг                    (за наявності);

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, повагу до державної і рідної мов, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно  вносити  плату  за  харчування  дитини  в  установленому порядку (до 15 числа кожного місяця);

– своєчасно повідомляти працівників закладу про відсутність або хворобу дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;

– забезпечувати  інформаційні  потреби  своєї  дитини;

– підтримувати  наступність  у  роботі  сім’ї  та  ЗДО  №23 з питань  виховання,  навчання  дітей  раннього  і  дошкільного  віку.

Також вони мають інші обов’язки, що  не  суперечать  законодавству  України.

  6.6. На посаду педагогічних працівників ЗДО №23 приймаються особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту і не мають професійної кваліфікації педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника на строк не більше одного року.

6.7. Трудові відносини в ЗДО №23:

– регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №23;

– працівників   ЗДО №23   призначає  на  посаду та звільняє з посади директор у порядку, передбаченому установчими документами ЗДО №23, відповідно до чинного законодавства України.

6.8. Педагогічні працівники мають право:

– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів  ЗДО №23, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

– вести   в   установленому   порядку   науково-дослідну,  пошукову  та експериментальну роботу;

– вносити  пропозиції  щодо  поліпшення  роботи  ЗДО №23;

– на   соціальне   та   матеріальне  забезпечення  відповідно  до  чинного законодавства України;

– на  участь  у  роботі  колегіальних  органів  управління  ЗДО №23;

– на  безпечні  і  нешкідливі  умови  праці;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

– на захист професійної честі та власної гідності;

– на педагогічну ініціативу, розроблення та впровадження авторських освітніх програм, проєктів, методик, технологій, насамперед методик компетентісного   навчання;

– на    доступ   до     інформаційних    ресурсів   і   комунікацій,   що використовуються   в  освітньому  просторі;

– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– на відзначення успіхів у професійній діяльності.

Також вони мають  інші права, що не суперечать законодавству України.

6.9. Працівники ЗДО №23 зобов’язані:

– дотримуватися  Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору,  установчих документів ЗДО  №23  та  посадових  обов’язків;

– дотримуватися  педагогічної  етики,  норм  загальнолюдської  моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– співпрацювати   із  сім’ями  здобувачів  освіти  ЗДО №23  із  питань виховання та навчання дітей;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– настановленням   і   особистим   прикладом  утверджувати повагу до суспільних цінностей та моралі, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– брати участь у роботі педагогічної ради та у методичних заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної   та   політичної   культури;

– виконувати   накази   та   розпорядження  директора:  дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

– берегти  майно   ЗДО №23,  підтримувати  чистоту  і  дотримуватися санітарних норм і правил, техніки безпеки, правил пожежної безпеки;

– сприяти зростанню позитивного іміджу ЗДО №23;

– постійно  підвищувати  професійний  та   загальнокультурний  рівень, педагогічну майстерність;

– забезпечувати належний рівень навчання та виховання дітей, відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– сприяти  розвитку  здібностей  дітей,  формуванню  у  них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– настановленням  та  особистим  прикладом  утверджувати  повагу  до державної  символіки,  принципів  загальнолюдської  моралі;

– сприяти  вихованню  в  усіх  учасників освітнього процесу поваги до державної мови та державних символів, національних, історичних, культурних цінностей, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього  природного  середовища;

– формувати   в    учасників    освітнього    процесу   прагнення   до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними,   релігійними   групами;

– виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

6.10. Працівники   ЗДО №23  проходять  періодичні  безоплатні  медичні огляди згідно з чинним законодавством.

6.11. Педагогічні працівники ЗДО №23 згідно з чинним законодавством  можуть  проходити  сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах, виключно за його ініціативи.

За результатами успішного проходження сертифікації, педагогічному працівнику видається сертифікат, який є чинним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

6.12. Педагогічний  працівник,  який  пройшов   сертифікацію,   отримує  щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із чинним законодавством України.

6.13. Педагогічні працівники ЗДО №23 підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

6.14. У міжатестаційний період, відповідно до пункту 2 статті 59 Закону України «Про освіту», педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстеркласах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).

6.15. За успіхи у роботі працівникам може встановлюватися матеріальне та моральне  заохочення,  відповідно  до  чинного  законодавства  України.

6.16. Педагогічним    працівникам     ЗДО №23     (та    обслуговуючому персоналу, за наявності коштів у місцевому бюджеті ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при  наданні  щорічної  відпустки.

6.17. Працівники,   які   систематично   порушують   Статут,   Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №23, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

VІI. Управління ЗДО №23

 

7.1. Управління  ЗДО №23  в  межах повноважень,  визначених   чинним  законодавством  України,  здійснюють:

– Засновник      або      уповноважений    ним  орган   (управління освіти Херсонської міської ради);

– керівник  закладу  освіти;

– колегіальний  орган  управління  закладу  освіти;

– колегіальний  орган  громадського  самоврядування;

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

7.2. Засновник   або   уповноважений   ним  орган   (управління   освіти Херсонської міської ради):

− затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ЗДО №23 у випадках

та порядку, визначених законодавством;

− здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО №23;

− здійснює контроль за дотриманням установчих документів ЗДО №23;

− забезпечує створення у ЗДО інклюзивного освітнього середовища,

універсального дизайну та розумного пристосування;

− здійснює    контроль   за    недопущенням    привілеїв   чи  обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

− здійснює   к онтроль  за  виконанням   плану  заходів,  спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО №23; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ЗДО №23 та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

− реалізує  інші   права,  передбачені   законодавством  та   установчими документами ЗДО №23.

Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради)  не має права втручатися в діяльність ЗДО №23, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник ЗДО №23  зобов’язаний:

− забезпечити    утримання  та   розвиток   матеріально-технічної    бази заснованого ним ЗДО на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

− у разі реорганізації чи ліквідації ЗДО №23 забезпечити здобувачам освіти можливість отримувати дошкільну освіту;

− забезпечити   відповідно   до   законодавства   створення  в   ЗДО №23 безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

7.3. Безпосереднє   керівництво   роботою   ЗДО №23  здійснює  його директор, який призначається на посаду та  звільняється з посади управлінням освіти  Херсонської міської ради  згідно з  чинним  законодавством України.

Директор діє від імені закладу, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними та фізичними особами, представляє інтереси ЗДО №23 у судах всіх інстанцій, укладає угоди від імені закладу та діє в межах повноважень, пе