Статут закладу дошкільної освіти

                                                                          

                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           Начальник управління освіти

                                                                             Херсонської міської ради

                                                                           ___________ Ю. М. Ніконов

                                                                          

                                                                           наказ  № 294  від  26.06.2014 р.

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      С Т А Т У Т

 

 

                        ХЕРСОНСЬКОГО ЯСЕЛ – САДКА № 23

 

                            ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       СХВАЛЕНО

                                                                                                                                  загальними зборами

                                                                                                                                   трудового колективу    

                                                                                                                                  Херсонського ясла – садка № 23

                                                                                                                                  Херсонської міської ради

                                                                                                                                   «08» січня 2014 р.

 

 

 

1.1. Херсонський ясла – садок № 23 Херсонської міської ради (далі ясла – садок), створений рішенням Херсонського міськвиконкому 1962 року

№ 1513, є комунальною власністю.

1.2. Юридична адреса закладу: 73026, м. Херсон, проспект Ушакова, 58 – А, телефон 49-15-47.

1.3. Ясла – садок є юридичною особою, може мати самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4. Власником ясла – садка є громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансовому та матеріально – технічному забезпеченню ясел – садка.

1.5. Головна мета: здійснення та реалізація основних завдань дошкільної освіти визначених законодавством України про дошкільну освіту.

1.6. Головні завдання:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей інших націй та народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності до навчання у школі;

- здійснення соціально – педагогічного патронату.

1.7. Ясла – садок у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією про права дитини,  іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом.

1.8.Ясла – садок самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.9. Ясла – садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну  освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу.

1.10. Ясла – садок має право:

- проходити у встановленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи та засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчально – виховні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, яка не суперечить законодавству України;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб згідно чинного законодавства;

- залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.11. В ясла – садку створюються та функціонують: сімейні клуби, консультативні пункти, творчі гуртки та секції.

1.12. Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

                   2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ – САДКА

 

2.1. Заклад розрахований на 95 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. В ясла – садку функціонують  групи загального розвитку.

2.4. Ясла – садок має групи з денним перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп становить:

       Перша молодша (1) – до 15 осіб

       Перша молодша (2) – до 15 осіб

       Друга молодша – до 20 осіб

       Середня – до 20 осіб

       Старша – до 20 осіб

       Групи  короткотривалого перебування дітей – до  8 осіб

2.6. Для зарахування дитини потрібно: заява батьків або осіб, які їх замінюють, направлення управління освіти, довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

2.7. За дитиною зберігається місце: у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період

(75 днів).

2.8. Відрахування дітей з ясел – садка здійснюється за бажанням батьків, у разі несплати без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини становить 10 днів.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ – САДКА

 

3.1. Ясла – садок працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин, вихідні: субота, неділя. Чергова група працює – 12 годин.

3.2. Щоденний графік роботи ясел – садка: з 07.00 до 17.30, робота чергової групи до 19.00 щоденно.

3.3. Щоденний графік роботи груп ясел – садка:

 Перша молодша (1)  07.00 – 17.30

 Перша молодша (2)  07.00 – 17.00

 Друга молодша   07.00 – 17.30

 Середня  07.00 – 19.00

 Старша  07.00 – 17.30

 Різновікова короткотривалого перебування дітей  11.30 – 17.30

 

                   4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ В ЯСЛА – САДКУ

 

4.1. Навчальний рік в ясла – садку починається з 1 вересня поточного року  і триває до 31 травня, з 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період. В плані роботи визначаються найголовніші завдання роботи ясел – садка та визначаються перспективи його розвитку.

4.2. План роботи затверджується завідуючим ясел – садка, погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради.

4.3. Навчально – виховний процес у ясла –садку визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними  програмами та навчально – методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.4. Дослідно – експериментальна робота проводиться згідно Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення  «Про дошкільний навчальний заклад»,  Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167.

4.5. Ясла – садок може проводити дослідно – експериментальну діяльність, яка не визначена Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та закладом у межах граничного навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

4.6. Дослідно – експериментальна робота проводиться за програмою ТРВЗ (Теорії розв’язання винахідницьких завдань) з перевірки результативності та можливості застосування інноваційної технології.

 

         5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ЯСЛА – САДКУ

 

5.1. Ясла – садок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених МОЗ, спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. Постачальник визначається за результатами тендерних торгів, які організовує управління освіти Херсонської міської ради.

5.2. В ясла – садку встановлене трьохразове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів харчування  покладається на  старшу медсестру та завідувача ясел – садка.

 

     6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ЯСЕЛ – САДКА

 

6.1. Медичне обслуговування дітей ясел – садка здійснюється охорони  дитячою поліклінікою № 2 Суворовського району м. Херсона, на безоплатній основі  на підставі договору, який передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, проведення профілактичних щеплень.

6.2. Старша медсестра  здійснює: моніторинг стану здоров’я  та фізичного розвитку дітей, організації фізичного виховання, загартування, режиму та якості харчування,  організовує та проводить медичні огляди, здійснює контроль за виконанням санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режиму, проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.

 

         7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально – виховного процесу у яслах – садку є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, завідувач, помічники вихователів, санітарки – няні, старша медсестра, батьки, або особи, які їх замінюють, музичний керівник, керівники гуртків та секцій, фізичні особи, які надають додаткові платні освітні послуги у сфері дошкільної освіти згідно з чинним законодавством.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми  матеріального та морального заохочення: грошові премії, нагородження почесними грамотами управління освіти Херсонської міської ради та управлінням освіти і науки ОДА.

7.3. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

7.4. Вихованці мають право на отримання безоплатної дошкільної освіти, на безпечні та нешкідливі для здоров’я  умови утримання, розвитку, виховання і навчання; захист від будь – якої інформації, що завдає шкоди здоров’ю дитини, моральному та духовному розвитку; безоплатне медичне обслуговування, захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності, на здоровий спосіб життя.

7.5. Педагогічними  працівниками  ясла – садка можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, а саме, освітньо – кваліфікаційний рівень «спеціаліст», належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються Кодексом Законів про працю України, Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», іншими нормативними актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівники  призначаються  та звільнюються завідувачем.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

       - на вільний вибір педагогічно  доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

       - брати участь у роботі органів місцевого самоврядування закладу;

       - на підвищення кваліфікаційного рівня, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

       - проводити у встановленому порядку науково – дослідну, експериментальну та пошукову роботу;

       - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

       - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

       - об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

       - на захист професійної честі та власної гідності.

7.8. Педагогічні працівники ясел – садка зобов’язані:

      - виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

      - дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

      - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

7.9. Педагогічні працівники ясел – садка підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадову інструкцію, умов Колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються відповідно до чинного законодавства.

7.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ясел – садка регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутом, посадовими інструкціями, колективним договором.

7.12. Працівники ясел – садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я вихованців згідно з чинним законодавством.

7.13. Працівники ясел – садка у відповідності до ст.. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди один раз на півріччя за місцем проживання.

7.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

        - обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

        - звертатися до управління освіти Херсонської міської ради з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

       - брати участь у покращанні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;

       - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

       - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах у суді.

7.15. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

  - своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

  - своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

  - виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

  - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

  - поважати гідність дитини;

  - виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

 

                       8.УПРАВЛІННЯ ЯСЛА – САДКОМ

 

8.1. Управління ясла – садком здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясел – садка здійснює завідувач, що призначається і звільняється з посади  управлінням освіти Херсонської міської ради. Ця особа має бути громадянином України, мати вищу педагогічну  освіту, кваліфікаційний рівень «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері освіти не менше ніж як 5 років, а також організаторські здібності та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач:

 • від імені закладу укладає договори про надання комунальних послуг із

  спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями та договори про спільну діяльність за погодження начальника управління освіти  Херсонської міської ради;

 • діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном, коштами ясла – садка, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясла – садка;
 • затверджує штатний розклад за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм та правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей  їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям та потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально – виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну діяльність педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах.
 • 8.3. Постійно діючий колегіальний орган в ясла – садку – педагогічна рада.

  До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники – вихователі, музичний керівник, медична сестра. Можуть входити голови батьківських комітетів.

  Педагогічна рада ясел – садка: 

 • розглядає питання навчального виховного процесу в яслах – садку та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
 • Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ясел – садка.
 • Кількість засідань педагогічної ради  ясел – садка становить не менше  4 разів на рік.

  8.4. Органом громадського самоврядування ясел – садка є загальні збори колективу ясел – садка та батьків, або осіб, які їх замінюють. Скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить навчальний рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

  Загальні збори:

   - приймають Статут, зміни та доповнення до нього;

  - обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноваження;

  - заслуховують звіт завідувача, голови ради з питань статутної діяльності ясел – садка, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;  - розглядають питання навчально –виховної діяльності, методичної та фінансово – господарської діяльності ясел – садка;

  - затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу.

  8.5. У період між загальними зборами діє рада закладу, кількість засідань якої визначається за потребою. Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

   Рада організовує:

  - виконання рішень загальних зборів;

  - розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти;

  - зміцнення матеріально – технічної бази закладу;

  - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;

  - погоджує зміст і форми роботи з питань педагогічної освіти батьків.

  8.6. В яслах – садку може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників виконавчої влади, представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ясел – садка. Піклувальна рада (склад 7 – 15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів, очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило не менш ніж чотири рази на рік.

  Завдання піклувальної ради:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, окремими громадянами з метою поліпшення умов утримання дітей в ясла – садку;
 • сприяння зміцненню матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної, лікувально - оздоровчої бази закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел – садка;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ясел – садка;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ясла – садком;
 • сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу.
 •  

  9. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА.

   

  9.1. Матеріально – технічна база ясел – садка включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ясел – садка.

  9.2. Майно ясла – садка є власністю територіальної громади м. Херсона і закріплене за нею на правах оперативного управління відповідно до діючого законодавства.

  9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел – садка проводиться у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завданні ясла – садку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

  9.4. Ясла – садок відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  9.5. Відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради №        1962 року виділені будівлі, інвентар, обладнання.

  9.6. Рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради  №     1962 року ясла – садку виділена присадибна ділянка розміром 4551 кв. м., у тому числі:  902 кв. м. під будівлі, під двір – 1683 кв. м., під садом – 1966 кв. м.

   

           10. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  10.1. Джерелом фінансування є кошти:

  - міського бюджету у розмірі передбаченому нормативами фінансування;

  - батьків, або осіб, які їх замінюють;

  - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних, юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

  10.2. Ясла – садок має право :

  - придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

  - отримувати допомогу від організацій, підприємств, установ або фізичних осіб.

  10.3. Статистична звітність за формою 85 – К про діяльність ясла – садка складається відповідно до чинного законодавства.

  10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського  обліку в ясла – садку визначається чинним законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки  України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується ясла – садок.